Ple municipal

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l'alcalde/ssa, està integrat per tots els/les regidors/es, amb l'assistència del secretari/ària general i l'interventor/a de l'Ajuntament.

Al Ple li corresponen les atribucions que determina l'article 52.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com aquelles que els atribueixin les lleis o els reglaments. Correspon, igualment, al Ple, la votació sobre la moció de censura a l'alcalde/ssa i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest/a mateix/a, la qual cosa es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

ciu   Convergència i Unió

Josep Solé Roig

Olga Virgili Martorell

Jesús Martí Roca

Gibet Gallego Font

Joan Lluís Venteo Gavarró

David Sánchez Santos

Josep Maria Banús Gasol