Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde/ssa, està integrat per un nombre de regidors/res no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats/des i separats/des lliurement per aquell/a, i se’n donarà compte posteriorment al Ple.

Àrea de Personal, Governació i Agricultura 

  • Josep Solé Roig, Alcalde-President

Àrea d’Hisenda i Ensenyament

  • Olga Virgili Martorell, 1r tinent d’acalde 

Àrea d’Urbanisme, obres públiques i Serveis Socials

  • Jesús Martí Roca, 2n. Tinent d’alcalde

Àrea de Serveis Públics, Medi Ambient i Comunicació

  • David Sánchez Santos

Àrea de Cultura, festes i Joventut

  • Joan Lluís Venteo Gavarró

Àrea d’Esports

  • Gibet Gallego Font

Àrea de Sanitat i Salubritat Pública

  • Josep Maria Banús Gasol