Subvencions Diputació de Tarragona

dipta_h_col

suport

Subvencions any 2023

 
Subvenció per a la realització d’actuacions per a la  gestió de plagues urbanes i gestió animals domèstics. Convocatòria 2023
 
Acord Junta de Govern de  3 d’octubre de 2023
 
Import : 1.625,49€
 
 

Transició Energètica  convocatòria 2023

Acord junta de govern de la Diputació de Tarragona de 3 d'octubre de 2023

Concepte: PAESC  climatització escola   subvenció 3.190.09€

                                Enllumenat                  subvenció 3.548,92€

 

Programa Protecció de la salut pública  

Acord junta de govern de la Diputació de Tarragona de 20 de juny de 2023

 

Linia 2 socorrisme piscina

Import concedit 7.515,73€

 

Línia 3 desfibril·ladors municipals

Import: 726,10€

 

Programa Subvencions  de Salut Pública convocatòria 2023

Import: 6.987,48€

 
 

Convocatòria de subvencions per a la contractació de les actuacions o activitats incloses a l’eCATALEG cultura  , per l’any 2023

Import : 12104,53€ 

 

 

PAM anualitats 2017-2018-2019-2021

Obra: Instal·lació d’un ascensor a la seu municipal

=>Import:    75.559,58€

Desglòs anual:

PAM 2017IMPORT24.383,35 €
PAM 2018IMPORT23.523,39 €
PAM 2019IMPORT6.792,50 €
PAM 2021IMPORT20.860,34 €

 

Subvencions any 2022

 

Subvencions per a la transició energètica i acció climàtica 2022

Diputació de Tarragona, acord de la Junta de Govern de 4 d'octubre de 2022
 
Import 34.408,50€

 

Programa Subvencions  de Salut Pública convocatòria 2022

Acord junta de govern de la Diputació de Tarragona de 20 de setembre de 2022

Línia 1 – 1.2 Piscines (Per la contractació d'un socorrista)

        Import 7.047,01€

Línia 2          Salut  (analítiques segons la normativa, adquisició de consumibles per garantir la qualitat de l'aigua, reducció de plaqgues en l'entorn urbà, revisió i manteniment del desfibrilador)

        Import 4.191,90€

 

Convocatòria de subvencions per a la contractació de les actuacions o activitats incloses a l’eCATALEG cultura  , per l’any 2022

=>Import : 8.573€

 

 

Subvencions any 2021

 

Convocatòria de subvencions per a la contractació de les actuacions o activitats incloses a l’eCATALEG , any 2021

=>Import : 8.573€

 

 

CONVOCATÒRIA 2021

Acord junta de govern de la Diputació de Tarragona de 21 de desembre de 2021

Programa Subvencions  de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021

Piscines                                Import 6.960,00€

Proteccíó Salut Pública                  1.129,17€

 

 

Subvencions any 2020

 

Concepte: Subvenció Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics.

Acord Junta de Govern de 9 de desembre de 2020

=>Import : 7.937,80€

 

 

Concepte: Subvenció per a la realització d’actuacions per a la  gestió d’espècies plaga i espècies invasores, en espais urbans, convocatòria 2020

Acord Junta de Govern de 24 de novembre de 2020

=>Import : 202,42€

 

 

Concepte: subvencions en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19, convocatòria 2020.

Acord Junta de Govern de 27 d’octubre de 2020

=>Import : 5.767,09€

 

 
Concepte: subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2020.

Acord Junta de Govern de 3 de novembre de 2020

=>Import  1.359,07€

 

 

 

Subvencions any 2019

 

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública, derivats de les plagues urbanes. Peridomèstics

Junta Govern de l’1 octubre de 2019

=>Import concedit 694,15€
 

 

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i millora de la qualitat de l’aigua de consum humà

Junta Govern de l’1 d’octubre de 2019

=>Import concedit: 4.106,70€

 

 

PAM 2019

Diputació de Tarragona: Acord decret d’Alcaldia 2019-0002852 de 19 de juliol de 2019

De concessió de les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2019 de la Diputació de Tarragona:

Programa Sosteniment lloc secretària-interventora 2019

=>Import 5.000,00 euros

 

Programa Despesa Corrent 2019

=>Import 15.377,50 euros

 

Programa Inversions 2019

Instal·lació ascensor edifici Ajuntament

=>Import 6.792,50 euros

 

Subvencions destinades al finançament d’actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i piscines i fer complir les normes de seguretat del seu ús.

Acord decret d’Alcaldia 2019-0003365 de 14 d’agost de 2019

IMPORT: 6.895,20€

 

Subvencions per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars o patrimonials i de valor cultural.

Acord Junta de Govern de 14 de juny de 2019

Import 4.451,46€

 

 

 

 

Subvencions any 2018

SUBVENCIÓ per un Import : 4.833,33€ Per Arranjament camins municipals.

Cofinançada amb fons provinents a Inversions per arranjament de caminis municipals del Consell Comarcal Alt Camp

Associades al Pla d’Assistència i Cooperació Municipal de la Diputació de Tarragona anualitat 2018

 

04/12

Programa Extraordinari d’ajuts al funcionament de les Llars d’infants públiques de titularitat municipal cures 2017/2018

ACORD: Junta de Govern de 4 de desembre de 2018

=>Import   1.750 euros

21/09

PAM 2018

Diputació de Tarragona: Acord de la Junta de Govern

De concessió de les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2018 de la Diputació de Tarragona:

Programa Sosteniment lloc secretària-interventora

=>Import   6.872,16 euros

Programa Despesa Corrent 2018

=>Import   35.279,45 euros

Programa Inversions

Adequació antiga seu de la Cooperativa Agrícola

=>Import   23.523,39 euros

PROGRAMA PEXI 2018

Actuacions Pou Municipal

=>Import   6.331,00 euros

27/07

Diputació de Tarragona: Acord Junta de Govern:

Subvenció per al finançament des despeses per la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics local.

=> Import   1.342,78 euros

20/07

Diputació de Tarragona: Acord Junta de Govern:

Subvenció Actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió de recollida i transports d'animals domèstics abandonats.

=> Import   595,02 euros

06/07

Diputació de Tarragona: Acord Junta de Govern:

Actuacions Protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà

Concepte Manteniment:

=> Import   1.827,47 euros

22/06

Diputació de Tarragona: Acord Junta de Govern:

Actuacions zones banys i piscines:

=> Import   6.340,80 euros

18/05

Diputació de Tarragona: Acord Junta de Govern:

Programa Extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil en escoles rurals curs 2016-2017

=> Import   2.625,00 euros

 

Subvencions any 2017

Diputació de Tarragona: Acord Junta de Govern de 17 de novembre de 2017

Subvenció Protecció SP aigua consum humà

Manteniment : Import 2.510,78 euros

Inversions:       Import   953,77 euros

Subvenció Actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió de recollida i transports d'animals domèstics abandonats.

Import de la subvenció 664,25 euros

 

Diputació de Tarragona: Acord Junta de Govern de 3 de novembre de 2017

Consultoris mèdics  1687,42€

Actuacions zones banys i piscines 7.660,00€

 

Diputació de Tarragona: Acord Junta de Govern de 22 de setembre de 2017

Subvenció PEXI  2017

Adequació dels equips informàtics 4.055,48€

Millora eficiència energètica enllumenat 2.061,16€

 

Subvencions any 2016

Subvenció Consultoris Mèdics

Import 1.619,15 euros

Subvenció Protecció SP seguretat piscines

Import 6.567,75 euros

Subvenció Protecció SP aigua consum humà

Manteniment : Import 2.917,36 euros

Subvenció Actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió de recollida

i transports d'animals domèstics abandonats.

Import de la subvenció 572,04 euros

Subvenció Consultori mèdic

Import de la subvenció: 1.619,15 euros

 

Subvencions any 2015

* Subvenció Consultoris Mèdics

Import 3.986,44 euros

* Subvenció Interessos 2015

Import concedit  46,36 euros

 

Subvenció del pla especial d'inversions municipals (PEIM) 2015

Obra: Instal·lació d’un video porter a la Casa Consistorial

Import concedit: 4.289 EUROS

Subvenció Protecció SP seguretat piscines

Import 6.498,90 euros

Subvenció Protecció SP aigua consum humà

Manteniment : Import 2.339,14 euros

Inversions:      Import 1.402,44 euros

Subvenció Actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió de recollida

i transports d'animals domèstics abandonats.

Import de la subvenció 689,13 euros

 

 

Subvencions any 2014

* Subvenció del pla especial d'inversió sostenible (PEIS) 2014
 
 
Obra: Inversió zona lleure
 
Import concedit: 6.236,OO EUROS
 
* Subvenció Protecció SP seguretat piscines
 
Import 6.954,71 euros
 
 
* Subvenció Protecció SP aigua consum humà
 
Import 5.145,68 euros
 
* Subvenció obres reforma terrat edifici Polivalent
 
Import 5.500,00 euros.
 
 
Subvencions any 2013
 
* Subvenció Interessos
 
Import 83,43 euros
Import 87,94 euros
Import 480,87 euros
 
* Subvenció Protecció SP seguretat piscines
 
Import 8.000,00 euros
 
* Subvenció Protecció SP aigua consum humà
 
Import 7.074,40 euros
 
* Subvenció obres millora Llar Social
 
Import 6.000,00 euros.
 
* Subvenció obres de millora escola de la Masó
 
 Import  4.926,67 euros.