Consistori

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde/ssa, està integrat per un nombre de regidors/res no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats/des i separats/des lliurement per aquell/a, i se’n donarà ...
El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l'alcalde/ssa, està integrat per tots els/les regidors/es, amb l'assistència del secretari/ària general i l'interventor/a de l'Ajuntament.
Les comissions informatives i òrgans de seguiment de la gestió del govern tenen com a funció l'estudi, l'informe i la consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a l'aprovació del ple de l'ajuntament, i el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors delegats.
Subscriure a